تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به مسابقات دانشگاه های آجا