کسب مقام سو تنیس روی میز  دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی سید محمد حسینی