کسب مقام دوم دو ومیدانی  ماده پرش طول در مسابقات دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی حمید رضا مرتضوی