کسب مقام دوم تنیس روی میز  دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو حامد تقی زاده