کسب مقام دوم مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو یاسر قلی زاده