کسب دو مدال طلا در رشته شنا و مقام دوم تیمی در مسابقات شنای دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پرستاری حسین امینی