برگزاری مسابقات طناب کشی روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ارتش